Contact us


Congress Secretariat
General Secretary: Dr. Bin Hu
Secretary: Ms. Junjiao Zhang
China Special Equipment Inspection and Research Institute
Building 2, Xiyuan, Hepingjie, Chaoyang District, Beijing 100029, China
E-mail: 3rdwccm@csei.org.cn
Phone: +86-10-59068300, 59068301